De verpleegkundige en andere zorgverleners 

Art. 28 De verpleegkundige gedraagt zich steeds colle-giaal tegenover de andere zorgverleners bij de zorgvrager (professionelen en vrijwilligers). Hij toont tegenover de zorgvragers en hun omgeving respect voor de andere zorgverleners en voor de keuze van de zorgvrager. 

Art. 29 In het belang van de zorgvrager werkt de verpleegkundige correct en goed samen met alle zorgverleners. Hij bevordert de onderlinge samenwerking en uitwisseling. 

Waar nodig of nuttig ondersteunt hij en stuurt hij op basis van zijn kennis en kunde. 

Art. 30 De verpleegkundige wisselt de nodige gegevens uit, deelt zijn observaties en overlegt met de arts en de andere zorgverleners over de toestand, de behandeling en de evolutie van de zorgvrager. Hij neemt actief deel aan de interdisciplinaire benadering van zorg en behandeling. 

Waar nodig stelt hij rustig en gemotiveerd een overleg of aanpassing van de behandeling voor. 

Wanneer hij vaststelt of vreest dat een voorschrift of behandeling ernstige gevolgen en/of risico kan hebben voor de zorgvrager of anderen voert hij die niet uit en verwittigt hij onmiddellijk de opdrachtgever en/of de betrokken zorgverlener, en zijn verantwoordelijke. 

Art. 31 Bij problemen met andere zorgverleners handelt de verpleegkundige zoals bij problemen met collega’s (zie art. 24-25). 

Art. 32 De verpleegkundige vertrouwt verpleegkundige zorgen enkel toe aan personen met de nodige bevoegdheid, competentie en mogelijkheden. Waar nodig zorgt hij voor zorgvuldige en voldoende opleiding, evaluatie en bijsturing. 

Indien de verpleegkundige moet verwijzen naar andere zorgverleners verwijst hij naar degenen die de zorgvrager deskundig kunnen helpen met zijn problemen en die een zorgzame en verantwoorde houding hebben tegenover zorgvragers. Hij geeft objectieve en neutrale informatie en respecteert de keuze van de zorgvrager. 

De verpleegkundige houdt zich in redelijke mate op de hoogte van de mogelijkheden en competenties van andere zorgverleners en hulpverlenende organisaties in zijn werkgebied, waarop zorgverleners zouden kunnen beroep doen.